Studenter flest trives i Oslo, men savner et tydeligere studentpreg på hovestaden. Det viser campusundersøkelsen om studentene i Oslo som ble lagt fram på Rådhuset 8.april 2016.

StudenteriOslo

Studenter i Oslo
Campusundersøkelsen består av en bostedsanalyse, en spørreundersøkelse og fokusgrupper. Rapportene som ble lagt frem på Rådhuset gir mye kunnskap om Oslo som studentby, studentenes bosted og mobilitet i byen, samt opplevelsen deres av Oslo som studentby.

Trenger mer campusmiljø
Rapporten viser at Oslo-studenter trives, men at det er behov for å styrke identiteten til Oslo som studentby. Et felles samlingssted på tvers av utdanningsinstitusjonene etterspørres av studentene. Det er også behov for bedre og mer helhetlig informasjon om hvilke studentvennlige tilbud som eksisterer i Oslo. Samtidig er studentene i Oslo hyppige brukere av marka og treningstilbud.

Tiltak
På bakgrunn av funnene i rapporten skal det utformes konkrete tiltak for å bedre Oslo som studentby. Tiltakene rettet mot lærerstedene, SiO, Oslo kommune og andre relevante aktører.

Arbeidsgruppen for campusutvikling

Rapportene ble bestilt av arbeidsgruppen for campusutvikling i Kunnskap Oslo. Arbeidsgruppen har blitt ledet av Studentsamskipnaden SiO og består av representanter fra SiO, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen BI, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Oslo kommune.