Varsling

SiO ønsker å forbedre seg. Klagesaker og kundehenvendelser sendes inn via vårt kontaktskjema.

Om noen skulle oppleve eller bli kjent med kritikkverdige forhold oppfordrer vi til at det varsles om dette. Se SiOs etiske regelverk og SiOs varslingsplakat.

Slik varsler du
Du kan varsle via e-post til varsling@sio.no

Dersom du ønsker å varsle anonymt kan varselet også sendes per post til: SiO, Avd for organisasjon og utvikling, Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo. Merk konvolutten «Varsling».

Hva skjer når du varsler?
Hvordan vi følger opp saken avhenger av hva saken gjelder. Hvis du oppgir sensitive opplysninger om deg selv eller andre, behandler vi saken konfidensielt. Alle saksbehandlere har taushetsplikt.

Hvem får vite at du har sagt fra?
Henvendelser til varsling@sio.no mottas og følges opp av Avdeling for organisasjon og utvikling. Aktuelt tjenesteområde vil bli involvert, og formålet er å få saken så godt opplyst som mulig.

Vi vil så langt det lar seg gjøre skjerme deg, og vi gjør vårt beste for at du ikke skal oppleve negative konsekvenser av å si fra. Hvis saken din involverer andre personer, kan saksbehandlingen innebære at de får vite at du har sagt fra. SiO skjermer opplysninger som er sensitive og som kan knyttes til deg. Slike opplysninger vil vi altså ikke utlevere.

Hva bør varselet inneholde?
Redegjør for saken og beskriv det du har opplevd. F.eks: Hva skjedde? Hvem var involvert? Hvor og når skjedde det?