SiOs visjon er å skape en bedre hverdag for alle studenter. Drømmebildet vårt er at Oslo skal bli Norges beste by å studere i.

Med dette utgangspunktet skal SiOs verdier, nær, målrettet og oppfinnsom prege alt SiO gjør og gir til studentene.

Vi vil utvikle organisasjonen slik at den enda bedre legger til rette for helhetlig tjenesteutvikling og innovasjon. For å sikre riktig kompetanse vil vi legge vekt på å skape spennende og utviklende arbeidsplasser og attraktive interne karriereveier.

Våre studenter stiller høye krav til oss og forventer at vi inntar en ansvarlig rolle som studentenes egen organisasjon. Ved å prioritere en bærekraftig utvikling skal SiO ha miljøfokus i både produksjon, forbruk og profil. Prioriterte bærekraftsmål vil være mål 4 «God Utdanning», mål 11 «Bærekraftige byer og samfunn», mål 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» og mål 13 «Stoppe klimaendringene».

SiO skal også legge til rette for og inspirere til at kundene våre har et bærekraftig og forsvarlig forbruksmønster.

Over ti prosent av Oslos befolkning er studenter. Med sitt brede kulturtilbud og foreningsliv, mangfold av arbeids- og næringslivsaktører og gode og varierte utdanningstilbud burde Oslo være den ubestridte studenthovedstaden.   

SiO skal styrke Oslos identitet og attraktivitet som studentby ved å samarbeide tett med læresteder og kommunen. Vi skal bidra i campusutvikling og sørge for at det etableres et nytt studenthus i sentrum. 

For å skape studenthovedstaden skal vi bygge videre på de mange fortrinn Oslo allerede har og etablere tilbud og tjenester som gjør at studentene finner seg til rette og trives her.

De fleste studenter trives og har det bra, men undersøkelser viser at det er urovekkende mange som sliter med å finne seg til rette. Studietiden er preget store forandringer og nye krav og forventninger. SiOs rolle som leverandør av et student-tilpasset og tidsriktig tilbud er viktigere enn noen gang.

Denne strategien betyr et taktskifte for SiO. Vi skal ikke bare følge med på endringene, men lede an i endringene for et bedre studentliv! Vi skal rett og slett bidra til at studenten lykkes med sitt prosjekt - å få seg en god utdanning.

Ved utgangen av strategiperioden skal studentene ved våre læresteder trives med studentlivet og oppleve at de mestrer studenttilværelsen

For å nå dette målet må flere delmål være oppfylt:

  • Vi må tilby relevante og ønskede tilbud i stadig utvikling

  • Studentene må kjenne godt til tilbudene og de må være lett tilgjengelige

  • Oslo som studentby må ha et bedre studentmiljø

I tillegg skal SiO være miljøvennlig og bærekraftig i produksjon, forbruk og profil.

FOKUSOMRÅDER

Ruste studentene

Studentbyen Oslo

Bærekraftig utvikling

Helt siden starten i 1939 har SIO bygget opp kompetanse, relasjoner og tjenester for å sikre studentene lik rett til utdanning. Vi besitter ressurser som gjør videre utvikling og vekst mulig; en sunn økonomi, en ønsket tilstedeværelse på og rundt våre læresteder og en organisasjon med mye relevant kompetanse. Ingen kan studenter bedre enn oss!

Men studentens behov og forventninger endrer seg raskere enn noen gang. Og selv om våre kunder jevnt over er fornøyd med våre tjenester skal vi frem mot 2025 øke kundetilfredsheten betraktelig og alle studenter skal få oppleve at det å tilhøre SiO har verdi.

SiO skal tilby tjenester som bidrar til at studentene opplever mestring og trivsel i hverdagen.

Strategiperioden skal være preget av utvikling av eksisterende virksomhet og innovasjon i form av nye konsepter, løsninger og tjenester. Vi skal basere utviklingen på kunnskap om studentenes behov og trender i samfunnet.

 Et særlig fokus er:

  • Førsteårsstudenten og andre studenter som ikke kjenner til SiOs tilbud

  • Differensierte tjenester – opplevd skreddersøm

  • Tilgjengelighet – det skal alltid finnes et lavterskeltilbud

  • Studentmedvirkning. Studentene selv skal være våre viktigste samarbeidspartnere i tjenesteutvikling og -produksjon

Digitalisering skal sette oss i stand til å tilby fremtidsrettede tjenester og forenkle dialogen med studentene. Samtidig vil vi ivareta behovet de har for personlig kontakt.