Student og gravid

Viktig: Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler om spørsmål vi ofte møter fra studenter. Vi tar sikte på at informasjonen hele tiden er ajourført, men vi tar forbehold om endringer i regelverket. Sist oppdatert 1. august 2019

 

STUDENT OG GRAVID

LÅNEKASSEN
(Beløpene gjelder for studieåret 2019/2020)

Foreldrestipend
Får du barn mens du er i utdanning, kan du i en periode få hele basisstøtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt:

 • Du må ha opptak som elev/student i en godkjent utdanning.
 • Du må ha hatt rett til lån/stipend i de siste fire månedene før fødselen og fortsatt ha rett til slik støtte. Var du i utdanning om våren, vil sommerferien telle med.
 • Du må bo sammen med barnet.
 • Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra NAV. Ved gradert uttak av foreldrepenger kan det likevel gis fullt foreldrestipend dersom ektefelle/samboer tar ut mindre enn 50 % foreldrepenger. Tar ektefelle/ samboer ut 50 - 99 % foreldrepenger, kan det gis halvt foreldrestipend.

Har både mor og far rett til foreldrestipend, kan stipendperioden deles. Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig. Du søker om studielån på vanlig måte. Etter at barnet er født sendes søknad om foreldrestipend sammen med kopi av fødselsattest til Lånekassen. Foreldrestipend gis i inntil 49 uker, 3 uker før fødselen og 46 uker etter fødselen. Foreldrestipendet gis også i perioden

15. juni - 14. august. Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 49 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett. Ved uttak av permisjon tidligere enn 3 uker før fødselen må årsaken til dette dokumenteres.

For nærmere regler om dette, se www.lanekassen.no

Adopsjon
Ved adopsjon er regler for foreldrestipend nesten de samme som ved fødsel, men med noen forskjeller.  Du kan få foreldrestipend i 46 uker etter adopsjon.

Obs! Du risikerer å miste retten til stipend dersom du tar ut permisjon før adopsjonsdato.

 

Forsørgerstipend
Forsørgerstipend gis med opptil kr. 1 717 per måned for hvert av de to første barna (født 2004 eller senere) og opptil kr. 1 118 for hvert barn flere enn to. Begge foreldrene kan få forsørgerstipend samtidig. Det gis forsørgerstipend bare for barn som bor sammen med søker minst 40 % av tiden. Forsørgerstipendet blir behovsprøvd både mot din og mot ektefelle/samboer/registrert partners inntekt og formue. Bruk støttekalkulatoren på www.lanekassen.no/forsørger for å beregne forsørgerstipendet.

Rentefritak
Selv om du er ferdig med studiene, eller ikke har rett til videre støtte fra Lånekassen, kan du ved omsorg for barn få rentefritak i en periode. Rentefritak for hele eller deler av perioden beregnes ut i fra en inntektstabell.

 Flere opplysninger og søknadsskjema finnes på www.lanekassen.no

 

 NAV

 

 Foreldrepenger
Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste 10 månedene før stønadstiden starter. Årsinntekten må utgjøre minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp.  Per 01.05.2019 utgjør grunnbeløpet kr. 99 858. Halvparten av grunnbeløpet utgjør kr. 49 929.

Alle dagene du har vært i arbeid medregnes. Dager uten arbeid regnes med i opptjeningstiden hvis du har vært i arbeid i 4 uker sammenhengende og tidsrommet mellom hver arbeidsdag ikke overstiger 14 dager. Hvis du har en arbeidsavtale om fast turnus, vil dagene du ikke er i jobb regnes med i opptjeningstiden, selv om du jobber sjeldnere enn hver 14. dag.

Dersom begge har rett til foreldrepenger, er den totale stønadstiden 49 uker med 100 % dekningsgrad eller 59 uker med 80 % dekningsgrad.

Foreldrepengeperioden er delt i tre: mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode.

Medmor har samme rettigheter som far.

 

Hvis begge har rett til foreldrepenger:

 • Tre uker før termin er forbeholdt mor. I tillegg:
 • 15/19 (100%/80%) uker er forbeholdt far (fedrekvoten).
 • 15/19 uker er forbeholdt mor (mødrekvoten). Seks av disse må tas rett etter  fødselen.
 • 16 /18 uker er til fordeling mellom foreldrene.

Obs! Det stilles krav til mors aktivitet hvis far benytter seg av fellesperioden (se nav.no).

 

Hvis bare far har rett til foreldrepenger:

 • Stønadstiden er 40 uker med 100 % dekningsgrad og 50 uker med 80 % dekningsgrad.
 • Stønadsperioden kan tidligst starte seks uker etter fødselen.
 • Når far skal ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote, må mor gå tilbake til studier eller arbeid.

Obs! som far har du ikke rett til fedrekvote hvis ikke mor har opparbeidet rettigheter til foreldrepenger. For å benytte alle ukene (40/50) må uttaket starte 6 uker etter fødsel.

 

Hvis bare mor har rett til foreldrepenger:

 • Hvis far ikke har rett på foreldrepenger overføres fedrekvoten til mor.
 • Det stilles ikke krav til fars aktivitet (arbeid eller studier) ved uttak.
 • Far kan opparbeide seg retten til foreldrepenger mens mor mottar foreldrepenger. Alternativt kan stønadsperioden forkortes.

  

OBS!
Det er mulig å velge flere varianter fleksibelt uttak av foreldrepenger. Det er viktig å søke i rett tid for ikke å miste rettigheter. Hvis far er den eneste med rettigheter, kan starte foreldrepengeperioden fra uke 7 etter fødsel. Starter far senere, får han færre uker med foreldrepenger hvis det ikke søkes om utsettelse.

For mer utfyllende informasjon, gå inn på www.nav.no , NAV foreldrepenger på Facebook eller kontakt informasjonstelefonen på tlf. 55 55 33 33.

 

Engangsstønad
Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger, kan det ytes engangsstønad med kr. 83 140 per 1.1.2019. Stønaden er skattefri, og du kan søke om å få den utbetalt etter 22. svangerskapsuke. Hvis far er alene om omsorgen, kan han ha rett til engangsstønad.

Barnetrygd
Barnetrygden omfatter alle barn under 18 år. Barnetrygd utbetales fra måneden etter at barnet er født og frem til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Barnetrygd utbetales for 2019 med kr. 1 054 per måned per barn. Egen søknad er ikke nødvendig. Hvis barnet er født i Norge, går det automatisk melding fra Folkeregisteret til NAV.

Kontantstøtte
For å ha rett til kontantstøtte må barnet ditt være mellom ett og to år og ikke gå i fulltids barnehage med offentlig tilskudd. Har du deltidsplass i barnehage kan det gis gradet kontantstøtte ut fra antall timer barnet går i barnehagen. Ved 33 timer eller mer i uken bortfaller kontantstøtten. Beløpet (for full sats) er pr 1. august kr. 7 500 for barn i alderen 13 mnd. til 23 mnd.

Maksimal støtteperiode er 11 måneder. Som hovedregel må du ha hatt minst 5 års medlemsskap i folketrygden for å kunne få kontantstøtte, og både du og barnet må bo i Norge.

Kontantstøtten gis per barn, og er den samme enten barnet bor sammen med en eller begge foreldre.

 

Andre offentlige stønader

Bostøtte
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Ta kontakt med din bydel/kommune for nærmere informasjon. Informasjon finner du også på  www.husbanken.no

  

STUDENT OG ALENE MED BARN

Overgangsstønad
Overgangsstønad skal sikre inntekt til deg som er alene om omsorgen for barn. Overgangsstønad er en stønad til livsopphold som kan gis i en begrenset periode dersom du er ute av stand til å forsørge deg selv på grunn av omsorgen for barn. Når det yngste barnet har fylt ett år, du være i yrkesrettet aktivitet for å ha rett til overgangsstønad. Dette betyr at du enten må være tilmeldt NAV som reell arbeidssøker eller være i utdanning eller arbeid som utgjør minst halvparten av full tid.

Overgangsstønad kan du som hovedregel få i opptil tre år frem til det yngste barnet fyller åtte år. I tillegg kan det gis stønad opptil to måneder før fødselen. Dersom du er i nødvendig utdanning, kan du få stønad i to år ekstra. Dersom du har mottatt overgangsstønad i tre år og blir alene om omsorgen for et nytt barn, kan du bare få overgangsstønad frem til barnet har rett til barnehageplass. Utvidelsen under nødvendig utdanning gjelder bare frem til det yngste barnet fyller åtte år. Full månedlig ytelse er kr. 18 723 brutto. Overgangsstønaden blir redusert dersom inntekten din overstiger kr. 49 929 omregnet til årsinntekt.

Barnebidrag/ bidragsforskudd
Den som ikke har barnet/barna boende hos seg, skal betale barnebidrag til den andre. Dersom den bidragspliktige ikke betaler bidraget, kan den som har omsorgen for barnet kreve bidraget forskuttert gjennom NAV lokalt.

I tilfeller hvor farskapssak er under behandling, eller farskap ikke er oppgitt, gjelder også retten til forskuttering. Bidragsforskudd er avhengig av mottakers inntekt og barnets alder. 

Utvidet barnetrygd
Som enslig mor eller far kan du få utvidet barnetrygd. Det vil si at du får barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk har. Enslig forsørger med ett barn kan få utbetalt kr. 2 108 per mnd. 

Småbarnstillegg
Dersom du har barn mellom null og tre år, og har rett til utvidet barnetrygd og uredusert overgangsstønad, kan du få småbarnstillegg med kr. 660 per mnd. Det gis bare ett tillegg per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn du forsørger.

Tilleggsstønad
Du kan helt eller delvis få dekket utgifter du har i forbindelse med arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning). Dette gjelder tiltak som NAV har godkjent.

Du kan søke støtte til læremidler, skolepenger, boutgifter, reiseutgifter samt stønad til barnetilsyn.

Kontantstøtte
Kontantstøtte gis per barn, og reglene for tildeling er de samme enten barnet bor sammen med bare den ene eller med begge foreldre (se s.5).

For mer informasjon om ytelsene og søknadsskjemaer, kan du gå inn på www.nav.no eller kontakte NAV lokalt eller på telefon 55 55 33 33.

Kommunale tilleggsytelser
Som enslig forsørger kan du også ha rett til kommunale tilleggsytelser. Kontakt din kommune for mer informasjon om disse.