Uansett hva dere har lyst til å gjøre i studentforeningen vil det koste penger. Heldigvis har studentforeninger mange gode muligheter til å finansiere driften sin med mange forskjellige inntektskilder: En oversikt over hvordan støtteordninger forholder seg til Covid-19-situasjonen ligger her

Studentenes tiltakspakke 2022  

Studentetens tiltakspakke 2022 er en tildeling fra Stortinget. Målet med tildelingen er å støtte studentenes mentale immunforsvar gjennom sosiale aktiviteter og et styrket psykisk helsetilbud i SiO. Særlig viktig for et godt studentliv er det frivillige studentengasjementet. Studentenes tiltakspakke 2022 skal gjennom «Studentfrivillighetens støtteordning» bidra til en oppblomstring i studentfrivilligheten. Derfor oppfordrer vi alle studentforeninger og andre frivillige studentorganisasjoner i Oslo og omegn til å søke om midler. 

Hvordan søke støtte? 
Foreninger eller frivillige studentorganisasjoner kan søke om midler til sosiale aktiviteter, investeringer, arrangementer og oppstartsmidler til ny forening. På nettsiden vår finner du informasjon om hvordan du søker, kriterier for støtte og annen nyttig informasjon. For å søke fyller du ut dette søknadsskjemaet. 

HUSK også å sende inn foreningens aktiviteter til Aktiviteskalenderen på sio.no! 

NB: Denne støtteordningen gjelder kun for 2022

 • Velferdstingets Kulturstyre støtter studentforeninger med midler fra studentenes semesteravgift. Foreningene kan søke om enten driftsstøtte for et helt semester, eller prosjektstøtte for enkeltprosjekter.
 • For å søke om økonomisk støtte fra Kulturstyret må foreningen være registrert her på sio.no. Du sender søknaden gjennom foreningens profil.
 • Du finner mer informasjon og søknadsfrister på http://www.studentvelferd.no/kulturstyret/
 • SiO Foreninger tilbyr søknadsveiledning, kontakt oss på foreninger@sio.no for å avtale tid.
 • Søknadsfrist ca én gang måneden med unntak av sommerferien.
 • Se Kulturstyrets tildelingskriterier her

UiOs Aktivitetsmidler

 • Universitetet i Oslo tildeler årlig 300 000 kroner til sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter rettet mot studenter på UiO.
 • Studentorganisasjoner eller uformelle grupper av studenter ved Universitetet i Oslo kan søke om støtte. Alle studentforeninger må være registrert i foreningsdatabasen her på sio.no.
 • Se UiOs tildelingsreglement
 • Søkere må fylle ut søknadsskjema og sende på epost til foreninger@sio.no.
 • Søknadsfrist to ganger i året: 15. april og 15. oktober. 
 • Store foreninger som bruker regnskapsprogrammet Visma kan søke om støtte til dette i dette forenklede søknadsskjemaet

Eksempler på hva du kan du søke til

 1. Nye tiltak/arrangementer
 2. Faglige og fagkritiske arrangementer
 3. Arrangementer som går utover vanlig drift 

Det gis ikke støtte til drift eller arrangementer som skjer hvert semester. 

Har du spørsmål kan du kontakte SiO Foreninger på Foreninger@sio.no

Har du fått støtte, men må avlyse eller gjøre endringer på grunn av Koronasituasjonen?

Har du fått innvilget og utbetalt støtte gjelder følgende:

- allerede påløpte utgifter som ikke kan refunderes osv anses som tapt, men foreningene bes rapportere på bruken av midlene som vanlig.

- foreninger som kan flytte arrangementer til senere i semesteret (eller neste semester) kan beholde midlene til det, men foreningene bes rapportere på bruken av midlene som vanlig.

- hvis utsettelse av arrangementet er lite aktuelt og pengene er ubrukt bes foreningen om å betale pengene tilbake.

Aktivitetsmidler

Studentforeninger, studentorganisasjoner eller uformelle grupper av studenter med tilknytning til OsloMet kan søke om støtte. 

Totalt 100.000 kroner deles ut i denne ordningen. Aktivitetsmidlene skal bidra til studentenes dannelse, kunnskap og praktiske ferdigheter, og stimulere til faglig og sosial aktivitet ved siden av studiene.

Hva det gis støtte til

OsloMets aktivitetsmidler skal spesielt legge til rette for studentaktiviteter som ikke støttes fullt ut av andre ordninger, og har som formål å: 

 • Stimulere til nye tiltak, arrangementer eller aktiviteter
 • Støtte sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter ved OsloMet som ikke kan oppfattes som en del av undervisningen
 • Stimulere studentenes faglige og sosiale utvikling og styrke integreringen av fag og fritid
 • Aktiviteter som får støtte, skal profilere OsloMet på en positiv måte
 • Fremme tverrfaglige aktiviteter

Søknadsfrist én gang i året: 15. april.

Les mer på OsloMets egne nettsider

 

 • Frifond er delt opp i ulike ordninger rettet mot ulike målgrupper; Frifond musikk, Frifond teater og Frifond barn og unge. For å få støtte må gruppen som søker være på minst tre personer og aktiviteten må hovedsakelig foregå i egen kommune. Man kan ikke få støtte til organisert idrettsaktivitet, og minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats.
 • Du finner en beskrivelse av hvordan dere søker her
 • Se mer informasjon og søknadsskjemaet her
 • Frifond har ingen søknadsfrist. Du kan søke kontinuerlig!
 • Det finnes mange sparebankstiftelser rundt om i landet. De har som samfunnsoppdrag å støtte opp under forskjellige former for frivillighet. For foreninger i Oslo er det spesielt to sparebankstiftelser som kan støtte studentforeninger.
 • Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen Kunst og kultur, Nærmiljø idrett og lek, Friluftsliv og naturkunnskap og Kulturminner og historie. Studentforeninger er velkommen til å søke. Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av at støtten skal skape aktivitet, at den skal komme mange til gode og er basert på frivillig innsats.
 • Skandiabankens «Framtid Sammen» støtter heller  mange små prosjekter enn noen få store. De støtter ideer og prosjekter som har til formål å gi barn og unge i Norge en god selvfølelse og mulighet til å sosialisere og få nye venner. Prosjekter må fremme likestilling og være uavhengig av religion, kjønn, helse, etnisk bakgrunn eller seksuell orientering.  De er også opptatt av at prosjektene utvikler kunnskaper og ferdigheter på en inkluderende måte.
 • Sparabank1 Østlandet "Alle henda"
 • Folkefinansiering eller crowdfunding er en stadig mer brukt finansieringsmodell for bedrifter, men studentforeninger kan også benytte seg av spleiselaget. 
 • https://bidra.no kan studentforeninger lage innsamlingsaksjoner for å samle inn midler til egne prosjekter.
 • Mange studentforeninger inngår sponsoravtaler med eksterne aktører. Ofte er dette potensielle arbeidsgivere som ønsker en rekrutteringskanal mot attraktive studenter. Ved å inngå et slikt samarbeid kan studentforeningene få inn viktig støtte og samtidig sette sine studenter i kontakt med en potensiell fremtidig arbeidsgiver. Vinn-vinn! Studentforeninger kan også profilere lokale bedrifter som ønsker å nå bedre ut til studenter og på denne måten tilby plass på sitt markedsmateriell mot en finansiell støtte. De beste sponsoravtalene er ofte de som strekker seg over lengre tid og som kan fornyes.
 • Sponsorer kan også bidra med mer enn penger. Får du utstyr eller varer i spons som du ellers måtte kjøpt inn, er dette også svært verdifullt. Det kan ofte være lettere for sponsoren å bidra på denne måten, enn med utbetaling av penger. 

Lærestedene har ofte oppdrag som enten outsources til eksterne aktører eller til enkeltstudenter. Dette kan være hjelp til markedsføring på utdanningsmesser, eller hjelp under semesterstart og på Åpen Dag. Disse oppdragene bør dere forsøke å kapre! Det som er bra med å gjøre oppdrag for lærestedet er at lærestedet da bruker pengene sine to ganger. Først blir oppdraget gjennomført, deretter vil foreningen bruke støtten på å skape et enda bedre studentmiljø. Dette er et argument som er gull verdt i forhandlinger med lærestedet. 

Aktuelle oppdrag:  

Det er for tiden ingen aktuelle oppdrag dere kan søke på.

Det finnes stort sett tilgjengelige midler rundt om på fakultet- og instituttnivå. Sett deg inn i hva instituttet eller fakultetet er opptatt av, og lag prosjekter som de kan stille seg bak. Ofte er de opptatt av rekruttering, faglige arrangement, lokalt miljø og en integrering av karrieremuligheter og alumniordninger. Forsøk å få tak i en kontaktperson på institutt- eller fakultetsnivå, bygg en god relasjon og forsøk å komme frem til en ordning som gir dere forutsigbar støtte over lengre tid. 

Ofte har ditt lokale studentdemokrati midler som kan viderefordeles til studentforeninger. Ta kontakt med leder eller læringsmiljøansvarlig for å se om de kan støtte opp under prosjektet deres. 

Dugnadsarbeid kan være en god inntektskilde for studentforeninger. Klassisk dugnadsarbeid er salgsoppdrag, varetelling, snømåking, etc. Det finnes også mange produksjonsselskaper innen film og TV som kontinuerlig søker statister eller publikum. Det kan gi gode penger dersom dere klarer å stille en gruppe.

Mange studentforeninger har gode muligheter for å tjene egne penger. Fordelen med å tjene egne penger til foreningen er at dere kan bruke dem akkurat slik dere selv vil. Dermed står dere friere til å gjøre som dere selv ønsker.

 • Medlemskontigent er et fast beløp som foreningens medlemmer må bidra med.
 • Vaffelsalg, lotteri og andre lavterskeltilbud på campus.
 • Billettinntekter på egne arrangementer.
 • Salg av tjenester. Eksempelvis kan en fotoforening ta betalt for å ta LinkedIn-portetter for studenter.