Å drive en forening på en god måte krever både innsikt og innsats. Her har vi samlet tips og lenker som kan gjøre jobben lettere for dere. 

I tillegg holder vi gratis kurs for foreningsaktive. Der får du teori og praktiske kunnskaper du kan bruke for å utføre oppgaven din så bra som mulig. 

Dersom du har spørsmål utover disse tipsene og kursene, kan du ta kontakt med oss for å avtale et møte. Vi i SiO Foreninger kan også følge foreningen opp over tid, gjennom et prosjekt hvor vi har rollen som som konsulenter

God økonomisk drift et av de viktigste suksesskriteriene for en forening. Her finner du alt du trenger om bl.a. gode rutiner, budsjetter og regnskap, dokumentasjon og rapportering av resultater. Her får du tipsene du trenger for å gi foreningen din et best mulig økonomisk utgangspunkt, med ryddige rutiner for inn- og utbetalinger.

Se også oversikten vår over finansieringsmuligheter.

Relevante kurs:

 • Regnskap for små foreninger (3,5 timer, holdes ca 6 ganger pr semester)
 • Regnskap for store foreninger (6 timer, holdes 1 gang pr semester)
 • Inntektskilder til foreningen din (1 time, holdes 1-2 ganger pr semester)
 • Se kurskalenderen for informasjon og datoer
 • I tillegg har vi to 45 minutter lange moduler for markedsføring, som kan bestilles som en del av en kurspakke: "økonomi og ansvar" og "finansiering". Les mer om kurspakker her.

Filer til nedlasting

Eksterne ressurser

Som leder av foreningen hviler mye ansvar på dine skuldre. Hvordan motivere andre og ta tak i ting på en god måte, også de som er mindre morsomme? Hvordan kan du best representere foreningen utad mot samarbeidspartnere, støttespillere og sponsorer? Hva skal til for at dere får gode, effektive og produktive styremøter? Organisasjonskultur, rollefordeling og hvordan kommunisere forventninger er andre ting det kan være å lurt å lese seg opp på som leder. Her får du stoffet du trenger for å bli en best mulig leder for din forening. Vi arrangerer også egne lederkurs og tilbyr dessuten støtte fra en av våre foreningskonsulenter.

Styret er de som har ansvar for foreningens ve og vel. Å sitte i et styre er et helt nytt område for mange studenter. Hva innebærer en slik oppgave, og hvordan kan man få styret til å fungere sammen på best mulig måte? Som styremedlem i en forening har du ansvar for ditt ansvarsområde. Du må gjøre oppgavene dine, holde deg oppdatert, og kunne overføre kunnskapen din til nestemann.


Som styre er det viktig å delegere arbeid, det er tidkrevende å styre sjappa selv! Husk at som styremedlem er man ansvarlig for at ting blir gjennomført, ikke at man nødvendigvis gjør alt arbeid selv. Det er en fordel å bli enige om hvordan møtene skal holdes så tidlig som mulig. Det er også viktig at styremøtene har en formell tone. Man kan fort havne i «kaffepratfella» om stemningen blir for løs, og da blir styremøtene lange og lite effektive. Sakspapirene skal være klare i god tid før møtet, det er en fordel at man kan sette seg inn i sakene som skal tas opp før man skal på møte. En annen viktig ting er å holde seg oppdatert på stemningen blant medlemmene. De kan gi en god pekepinn på hvordan studenter vurderer styrets arbeid.

Noen studenter har kontorer eller andre steder å møtes, men ikke alle.

For dere finnes det mange gode lokaler og møterom som kan brukes gratis eller leies for en billig penge. Husk at dere kan søke om ekstra støtte for å dekke utgifter dere har til lokaler.

Gratis leie av lokaler på Chateau Neuf


Profilarbeid, kommunikasjon og bruk av sosiale medier har mye å si for hvordan foreningen din oppfattes utenfra. Det aller viktigste dere som forening må tenke på, er å være tydelig. Sørg for at kontaktinformasjon, informasjon om foreningen, arrangementer og hvem som kan delta alltid er oppdatert. Ta gjerne bilder og vis hvem dere er på sosiale medier. Det finnes en haug med hashtags som kan brukes, vi i SiO oppfordrer til å bruke #MinForening.

Relevante kurs:

 • Markedsføring og sosiale medier (3,5 timer, holdes 2 ganger pr semester)
 • Grafisk design (3,5 timer x 3 dager, holdes ca 4 ganger pr semester)
 • Grafisk design for tidsskrifter (3,5 timer x 3 dager, holdes ca 2 ganger pr semester)
 • Fotoredigering i Photoshop ((3,5 timer, holdes ca 2 ganger pr semester)
 • Se kurskalenderen for informasjon og datoer
 • I tillegg har vi to 45 minutter lange moduler for markedsføring, som kan bestilles som en del av en kurspakke: "markedsføring av foreningen" og "markedsføring av arrangement". Les mer om kurspakker her

Nyttige lenker:

HiOAs verktøykasse: HiOA kan markedsføre arrangementet deres gjennom forskjellige kanaler (kun HiOA-foreninger)

UiOs verktøykasse: Få arrangementet ditt i UiOs arrangementskalender, les om retningslinjer etc. (kun UiO-foreninger)

Det er to forskjellige ting man rekrutterer til som forening: Rekruttering av mye medlemmer og rekruttering til styret.

Rekruttering kan lett bli "brannslukking", fordi man venter for lenge med å planlegge rekrutteringen. Det er derfor lurt å planlegge tidlig hvor mange nye medlemmer foreninger kan ta inn, og hvilke styreplasser som trenger å fylles.

Relevante kurs: 

 • Rekruttering og tilhørighet (3,5 timer, holdes 1 gang pr semester)
 • Profilering og rekruttering på stands (1 time, holdes 1-2 ganger pr semester, eller på forespørsel fra større grupper)
 • Se kurskalenderen for informasjon og datoer

Rekrutteringssirkelen

Bruk gjerne denne modellen når dere planlegger rekrutteringen. Den viser viktigheten av å inkludere nye medlemmer så tidlig som mulig, slik at de etter hvert er klar for å ta et styreverv. Modellen blir brukt i begge kursene, og blir grundig gjennomgått der. Se også powerpointen fra kurset "Rekruttering og tilhørighet" for tips.  

Når dere planlegger rekruttering av nye medlemmer bør dere tenkte på følgende:

 • Hvem kan bli med i foreningen vår?
 • Hvor mange nye medlemmer har vi plass til i foreningen?
 • Hva vil det si å være medlem av foreningen? (Ytterst få er interessert i å bli med i en forening "der de ikke trenger å gjøre så mye". Vær enige om hva dere forventer av medlemmene deres, og hva de får igjen.)
 • Hvem er ansvarlig for å ta vare på og inkludere nye medlemmer?

Når et nytt styre velges er det avgjørende at viktig kunnskap ikke forsvinner, samt at tilganger og rettigheter overføres videre. Nedenfor finner du en oversikt over en del av disse.

Tilganger

Foreningen og personer med verv i foreningen er registrert i ulike registre og instanser. Her er en liten oversikt over noen som du må endre når styret skiftes ut.

Brønnøysundregisteret:

Dersom foreningen har et eget organisasjonsnummer må informasjonen om styret oppdateres i brønnøysundsregisteret. Dette gjøres gjennom Altinn. Du kan logge deg inn her 
Se veiler her

Banken:

Disponenter må endres i banken til de nye i styret som skal ha mulighet til å bruke penger i foreningen. I tillegg kommer tilganger på nettbank. Ta kontakt med deres respektive bank for å gjøre dere kjent med prosessen.

Registreringsordningen for studentforeninger (www.sio.no):

Dersom foreningen er registrert som studentforening på www.sio.no må ny kontaktperson legges til i informasjonen om foreningen, gamle må fjernes. Man kan ikke fjerne seg selv, så legg til nye personer først, så kan disse fjerne de gamle kontaktpersonene. Dersom de gamle kontaktpersonene ikke er tilgjengelige lenger kan SiO Foreninger hjelpe til med å legge til nye.

Lokaler/kontorer: 

Dersom foreningen har tilgang på egne lokaler/kontorer må driftsavdelingen på lærestedet/ i bygget få beskjed om nye personer som skal ha adgang. Personer som ikke lenger skal ha adgang må fratas tilgang.

Internett og sosiale medier:

Dersom foreningen har egen nettside, blogg eller sosiale mediekanaler er det viktig at rettighetene for å publisere på disse overføres til nye styremedlemmer. Personer som ikke lenger skal ha adgang må fratas tilgang.

Nettsider på lærested:

Dersom det ligger informasjon om foreningen på lærestedets nettsider så må denne informasjonen oppdateres

Epostlister

Husk å oppdatere epostlister med nye adresser.

Dersom foreningen er del av en større organisasjon:

Husk å informere moderorganisasjonen om nye mennesker i foreningen.

Gjennomgang av viktige dokumenter

De som stiller og blir valgt til styret, har sannsynligvis allerede noe kjennskap til foreningen. En gjennomgang av strategidokumenter/ vedtekter, samt andre møtedokumenter gir likevel et godt innblikk i hvordan prosessene i foreningen fungerer. Bruk litt tid til en gjennomgang av disse i styret, samt evt. i underutvalg dersom det finnes.

 • Vedtekter/strategi
 • Formålsparagraf
 • Tidligere planer og rapporter
 • Økonomiske planer (budsjett) og rapporter (regnskap)
 • Interne møtedokumenter (Innkallinger og referater til styremøter, medlemsmøter, utvalgsmøter, ect)


Individuell gjennomgang av verv

Alle vervene bør ha egne arbeidsbeskrivelser, en gjennomgang av disse med de respektive innehaverne av vervene er den beste måten å sikre god kompetanseoverføring på. Om slike beskrivelser ikke allerede finnes, bør de lages i god tid før overlappsperioden. Lag beskrivelsene gjerne som egne dokumenter, og la de ligge godt tilgjengelig, for eksempel i Dropbox eller Google Docs.

Eksempel på oversikt over Arbeidsbeskrivelser

 • Vedlegg 1: Leder
 • Vedlegg 2 Nestleder
 • Vedlegg 3: Økonomiansvarlig
 • Vedlegg 4: Styremedlem 1
 • Vedlegg 5: Styremedlem 2

Forventningsavklaring for styret

Ta et felles styremøte med gammelt og nytt styre.

Spm som bør besvares av gammelt styret kan være:

 • Hvor mye tid satte de av til styrearbeidet, og var dette tilstrekkelig?
 • Hvilke forventninger hadde de til foreningen og styrearbeidet?
 • Hvilke mål satte de seg og hva oppnådde de?
 • Hva er de spesielt fornøyd med?
 • Hva ville de gjort annerledes?

Bruk disse punktene i et eget møte uten gammelt styre til å diskutere følgende punkter:

 • Hvor mye tid skal man bruke til styrearbeid. Skal man ha noen dedikerte tidspunkter til felles og individuelt arbeid?
 • Hvilke forventninger har man til foreningen og styrearbeidet?
 • Hvilke mål skal styret ha for perioden? (Husk å ta med eventuelle mål generalforsamlingen har satt for foreningen)