Vårt fokus

SiO Barnehage er til for deg som er student og har barn. Hos oss lærer barna sosiale ferdigheter, kommunikasjon og samhandling med andre barn, mens de er omgitt av trygge og kompetente ansatte.

Barndommen er den tiden i livet der vi utvikler oss aller raskest, og hos oss har leken en stor og sentral plass. Barndommen er en fase hvor barn skal få være barn, og vi tar vare på barndommens magi.

Vi som jobber i SiO Barnehage er bevisste vår rolle som veiledere, og hvordan vår væremåte bidrar til barnas læring av sosiale ferdigheter. Vi behandler alle barn likeverdig og med respekt, uansett forutsetninger og kjønn.

Vi har et humanistisk menneskesyn, og styrer etter grunnverdiene:

  • Respekt for mennesket
  • Likeverd
  • Toleranse
  • Solidaritet og medmenneskelighet

Her kan du lese mer om våre verdier i brosjyren "Vi er Sio Barnehage"

SiO Barnehage arbeider aktivt for å gi alle barn gode muligheter for fysisk aktivitet, trivsel og tilhørighet.

Vi har tilgang på SiO Athleticas tilbud om svømmehall og gymsal og uteområder som er varierte og utfordrende. Vi drar jevnlig på tur i skog og mark.
For å lette hverdagen for den enkelte studentfamilie kartlegger vi deres behov og tilpasser tilbudet innenfor gitte rammer.

SiO Barnehage tar sikkerhet på alvor. Personalet kurses årlig i forebyggende brannvern og førstehjelp. Bygninger og utelekeplasser sjekkes årlig. Feil og mangler utbedres kontinuerlig.

SiO Barnehage har utviklet et eget opplæringsprogram som sikrer faglig utvikling og ivaretar kvalitet. På tvers av alle barnehagene kurses alle ansatte jevnlig. Dette er med på å sikre en helhetlig kvalitet.

Kulturmidler.
SiO Barnehage får bevilget penger øremerket kulturelle tiltak for barna. Pengene blir brukt til barne-teater, tur til bondegård og lignende.

Likestilling.
I SiO Barnehage er vi opptatt av likestillingsperspektivet, og har en stor andel menn blant våre ansatte. Vårt menneskesyn er preget av vi som ansatte har like rettigheter og plikter. Dette gjenspeiles også i vårt syn på barnet.

Vi i SiO Barnehage er solide bærere av barnehagefaget. Dette preger vår identitet som gode norske barnehager med de verdier det representerer.

SiO Barnehages kjerneoppgave er å gi barn et best mulig tilbud med lek, læring og opplevelser i sentrum. Dette dokumentet synliggjør SiO Barnehages verdier og praksis.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. SiO Barnehages mål er at barn skal utvikle selvstendighet og en grunnleggende trygghet på seg selv som individ, samt sosial ansvarlighet og kulturell identitet. Vi anerkjenner barnehagen som en viktig møteplass hvor barn får mulighet til å utvikle seg til samfunnsborgere med demokratiske rettigheter og plikter. 

I tråd med barnehageloven og dens formål skal vi « ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon ». Jmf. Barnehageloven. 
«Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.» Jmf. Rammeplanen.

Barnehagen er del av et livslangt læringsforløp. Læring og danning foregår i alt samspill med andre mennesker, blant annet i barnehagedagens mange omsorgssituasjoner. Kvaliteten på samspillet barn i mellom og mellom barn og voksne er avgjørende for hva og hvordan barn lærer. 

En dag i barnehagen skal preges av glede og trivsel, utvikling og læring.

Å være menneske innebærer en etisk forpliktelse. Det handler om å la seg berøre av andre og by på seg selv. 

Vi ønsker å vise:
• Respekt for mennesket
• Likeverd
• Toleranse
• Solidaritet og medmenneskelighet

I FNs menneskerettserklæring kommer humanismens menneskesyn til uttrykk:
”alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.”

I SiO Barnehage møter vi hverandre med respekt gjennom anerkjennende kommunikasjon, toleranse og verdsettelse av forskjellighet.

I barndommen utvikler vi oss på alle områder raskere enn noen annen gang i livet. Barndommen er en tid med egenverdi. Barn er kompetente og i likhet med voksne eksperter på seg selv; de eier sine egne opplevelser. Barndommen er en fase hvor barn skal få være barn. Betraktninger og kunnskap om hva barndommen er inspirerte oss til å lage visjonen:

”SiO Barnehage tar vare på barndommens magi.”

I SiO Barnehage verner vi om gode øyeblikk og opplevelser. Barnas hverdag består av mange magiske opplevelser som er fulle av glede og undring.

Gjennom samspill med voksne og andre barn utvikler barna sitt språk og sine kommunikasjonsferdigheter. Dette er grunnleggende kunnskap for læring. De tenker, undersøker og handler, og omgivelsene responderer på deres uttrykk. Gjennom refleksjon og samtale, lek og aktivitet øker kunnskapen. Barnehagen bidrar til å utvikle barns grunnleggende språk- og kommunikasjonskompetanse.

Læringsglede og mestringsglede er sentralt i vår tenking. Vi arbeider målrettet med fagområdene i rammeplanen, og sikrer progresjon i arbeidet. Årsplanen i den enkelte barnehage synliggjør innhold i fagområdene.

Fagområdene er:

1. Kommunikasjon, språk og tekst
2. Kropp, bevegelse, mat og helse
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Natur, miljø og teknologi
5. Antall, rom og form
6. Etikk, religion og filosofi
7. Nærmiljø og samfunn

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Jfr. Rammeplanen

Barnehagen er en unik arena hvor barn lærer positiv samhandling med jevnaldrende. Barn tilegner seg sosiale ferdigheter gjennom å være del av barnehagens fellesskap. Det daglige samværet gir rom for at barna får venner og utvikler sin særegne kultur. Personalet i SiO Barnehage behandler alle barn likeverdig og med respekt uansett forutsetninger og kjønn. Dette er med å danne grunnlag for sosial kompetanse og likestilling. Vi er rollemodeller og veiledere og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter.

 

Barnet er i en særlig sårbar livsfase, og barn er prisgitt voksne som støtter, hjelper og veileder dem. FN’s Barnekonvensjon gir uttrykk for en erkjennelse om at barn trenger spesiell beskyttelse. SiO Barnehage tilbyr barn gode rammer og betingelser slik at barn kan være aktører i eget liv.

Vi gjør barns rettigheter gjeldende på deres vegne. 
Lov om barnehager, § 3 stiller krav om at vi som arbeider i barnehagen må gi barn rett til å ha medvirkning. Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens hverdagsliv, og mulighet til å delta aktivt i planlegging og vurdering av innholdet. Våre voksne anerkjenner, lytter og forstår barns intensjoner. 

«Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehage». Jfr. Rammeplan 

Omsorgssituasjoner gir rike muligheter til nært samspill og til læring og utvikling. Vi har mulighet og vilje til å være omsorgsfulle. 

«God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet.» Jfr.Rammeplanen. 

Vi arbeider for at foreldrene skal føle seg trygge på at barna deres trives og har det bra i barnehagen, slik at de kan konsentrere seg om studiene sine. Personalet tar ansvar for at samspillet med barn og foreldre preges av lydhørhet, nærhet, interesse og innlevelse. Respekt for forskjellighet er en del av SiO Barnehages verdigrunnlag. Glede, humor og omsorg skal prege barnehagens hverdagsliv.

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.» Jfr. Rammeplanen. 

Barn får overskudd, energi og glede gjennom leken. Lek er barnets naturlige virksomhet og uttrykksmiddel, og har stor plass i barnets liv. Leken har derfor en fremtredende plass i SiO Barnehage. 

Leken bidrar til økt kunnskap på mange forskjellige områder. 

Barn utvikler en sammensatt kompetanse gjennom barnehagens hverdagsliv. De lærer om seg selv, andre, familie og samfunn. Det er en vesentlig del av vårt arbeid å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek og samhandling. Vi har lekne voksne som skaper rom, plass og tid til opplevelser og til å følge barns tanker. Barn får venner og gode fellesskapsopplevelser gjennom leken.

«Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.» Jfr. Rammeplanen 

Barn er aktivt kunnskapssøkende. De spør om det de er opptatt av og lærer hele tiden. Barns spørsmål og interesser bidrar til at læringsmiljøet i barnehagen blir aktivt og utviklende. Læringsprosessene ligger i hverdagens mange opplevelser, hendelser og samhandling. Vi møter barns undring og vitebegjær med oppmerksomhet og anerkjennelse.

Vårt verdisyn ligger til grunn ved planlegging, dokumentasjon og evaluering, og er styrende for vårt samarbeid med barnehager, skoler og andre instanser. Vår dokumentasjon retter seg hovedsakelig mot barnegruppen som helhet. Vi dokumenterer hverdagslivet, lek og opplevelser. Dette for å synliggjøre trivsel, glede og tilhørighet. Vi måler ikke barnas prestasjoner, men dokumenterer prosesser. I særskilte tilfeller kan det være påkrevd å dele informasjon med andre samarbeidsinstanser. Dette gjøres alltid i samarbeid med foreldrene.

Planlegging, dokumentasjon og evaluering påvirker hverandre, og må ses i sammenheng. 

Planlegging skal bidra til å skape rom for felles erfaringer og opplevelser. Vi fokuserer på det enkelte barns behov og rett til medvirkning i egen hverdag. Barnehagene skal preges av spontanitet, fleksibilitet, faglighet og romslighet. 

Evalueringsarbeidet danner grunnlag for utvikling av tilbudet og skal gjenspeile planlegging og gjennomføring av barnehagens innhold. Evalueringsarbeidet bygger på refleksjon der vi, også sammen med barn og foreldre, forsker i egen praksis. Vi ønsker konstruktiv tilbakemelding fra alle berørte parter. Gjennom ulike møtefora legger vi til rette for at barnehagens praksis utvikler seg. Den enkelte barnehages arbeid presenteres i årsplanen som deles ut i januar.