-Hos oss betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

-Du kan søke om redusert pris. Prisen blir satt etter familiens samlede inntekt.

-Du kan beholde barnehageplassen når du er ferdig med å studere.

-Vi har bare fulltidsplasser, ikke deltidsplasser.

-Det serveres lunsj med redusert pris til alle studenter som betaler semesteravgift til SIO. Denne kostprisen er per i dag 250,- per måned. For andre er kostpengene 490,- per måned

§ 1 Formål

SiO Barnehage eies og drives av Studentsamskipnaden SiO. Formålet er å bidra
til lik rett til utdanning gjennom å gi studenter med barn et trygt og pedagogisk godt barnehagetilbud
med lek, læring og opplevelser i sentrum. SiO Barnehage skal ha et studenttilpasset tilbud.


§ 2 Definisjoner
Med «student» menes person med studieplass ved et av Studentsamskipnaden SiO sine læresteder som har betalt semesteravgift til SiO for inneværende semester. Også personer
som planlegger å studere kan søke, og det forutsettes at studentstatus dokumenteres før oppstart.
Studenter som er sykmeldte eller i permisjon omfattes.
Foreldre i turnustjeneste eller praksisplass tilknyttet SiOs læresteder regnes også som studenter.


§ 3 Opptakskriterier
Tildeling av barnehageplass skjer etter rutiner utarbeidet av Oslo kommune som følge av at SiO
Barnehage er med i Samordna opptaksprosess (Jfr. Barnehageloven §12)

Det er styrer som på vegne av eier foretar det formelle opptaket. En forutsetning for å få tildelt plass
er at det kan dokumenteres at barnet er vaksinert tilsvarende Folkehelseinstituttets barnevaksinasjonsprogram.
Unntak fra dette kravet gis hvis barnet, av medisinske grunner, ikke kan ta vaksine. Årsaken til
manglende vaksinering må dokumenteres av lege.

Studenter som har betalt semesteravgift til SiO kan få tildeltbarnehageplass.

For hovedopptaket i august må søknaden være mottatt innen 1. mars. Det kan søkes om plass
gjennom hele året og opptak skjer fortløpende.

Dette skjer i henhold til følgende kriterier:
SiO-studenter - § 13 i barnehageloven ang. lovfestet rett til prioritet for barn med nedsatt
funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og
4-4 annet og fjerde ledd.
SiO-studenter- Søsken til barn med plass
SiO-studenter – enslige forsørgere
SiO-studenter- internasjonale studenter
Øvrige studenter tilknyttet SiO
Studenter ikke tilknyttet SiO
Phd/Doktorgradsstipendiater ved ett av SiO sine læresteder
Andre søkere


§4 opplysningsplikt
Søker plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger som har betydning for vurderingen av søknaden.
Uriktige og ufullstendige opplysninger i søknaden, herunder opplysninger om helse og vaksinasjonsstandard,
kan medføre avslag eller senere tap av plass.


§ 5 Klage og anke
Alle avslag på søknad om barnehageplass kan klages inn for Kontrollkomiteen for tildeling av
barnehageplass.
Klagen må sendes inn til SiO Barnehage senest to uker etter at avslaget er mottatt, Klagen må
begrunnes og dokumenteres.


§ 6 Kontrollkomiteen for tildeling av barnehageplasser.
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer oppnevnt av Simos Hovedstyre etter innstilling fra
Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kontrollkomiteens hovedoppgave er å påse at barnehageplassene
tildeles i henhold til vedtektene.

Medlemmene skal undertegne taushetserklæring og skal behandle alle personopplysninger
konfidensielt. Kontrollkomiteen skal få tilgang til all relevant informasjon.


§ 7 Kontrakt
Alle som tildeles plass skal inngå kontrakt med SiO Barnehage. Kontrakt inngås ved at tilbudet takkes
ja til. Barn som er tildelt plass, beholder barnehageplassen frem til skolestart selv om foreldrene ikke
lenger er student. Ved aksept av tilbud om plass forplikter forsørger seg til å følge folkehelseinstiuttets
barnevaksinasjonsprogram.


§ 8 Fastsettelse av oppholdsbetaling
Hovedstyret fastsetter betaling for opphold i barnehage. Satsen beregnes ut fra husholdningens
samlede personinntekt i henhold til skattelovens kapittel 12.

Som husholdning regnes gifte, registrerte partnere og samboende.

Som samboende regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd i
ekteskapslignende forhold i minst 1 år eller har felles barn.

Dersom foresatte er separert eller skilt og bor alene er beregningsgrunnlaget kun dennes inntekt.
I de tilfeller der barnet bor fast hos begge foreldrene, f eks en uke hos hver, beregnes oppholdsbetalingen
ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Alle barn med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO, betaler redusert pris for lunsj. Det skal kunne gjøres unntak på betalingsordningen på varmmat for studenter som ikke har anledning eller økonomi til å betale egenandelen for varmmat.

Satsene kan endres med 6 ukers varsel.


§ 9 Dokumentasjon og endring av sats
Foresatte skal ved tildeling av plass levere søknadsskjema og sist leverte selvangivelse innen fastsatt
frist. Dersom dette ikke er levert innen denne fristen settes høyeste betalingssats. Hvis
søknadsskjema og siste leverte selvangivelse leveres etter den fastsatte frist eller det meldes inn
endring som gir lavere betalingssats, vil oppholdsbetalingen endres fra påfølgende måned. Dersom
endringen gir høyere betalingsgrunnlag vil den bli beregnet med tilbakevirkende kraft.

Foresatte plikter å melde om vesentlig og varig endring i inntekt som kan ha betydning for
oppholdsbetalingen.

NB! Alle må søke senest 30.juni hvert år for å få redusert pris! Det er ikke nødvendig å levere
dokumentasjon for inntektsforhold hvis samlet person- og kapitalinntekter er over øvre
inntektsgrense. Høyeste sats vil bli satt.

Søskenmoderasjon: har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 70 %
av prisen for det andre barnet og 50 % av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

Gratis kjernetid vil fra august 2019 bli gitt til 2,3,4 og 5 åringer, hvor inntektsgrensen er satt til kr. 548 500.


§10 Betaling
Betalingsfristen er 14 dager etter fakturadato. Den årlige betalingen fordeles over 11 måneder. Juli
måned er betalingsfri.

Det betales for ubenyttet plass om denne ikke er sagt opp og oppsigelsestiden ikke er utløpt. Det gis ikke betalingsfritak ved sykdom, reiser eller lignende.

Ved opptak i perioden 1.-15. i en måned betales full pris for denne måneden. Ved opptak fra den 16.
betales halv pris for denne måneden.

Tre dager etter forfall mottar du en sms-påminnelse.

Syv dager etter forfall sendes en purring uten gebyr pr. e-post. Ved fortsatt manglende betaling
sendes saken til et inkassofirma for videre oppfølging.


§11 Oppsigelse
Barnehageplassen sies opp med minimum to måneders varsel før den 1. eller 15. i måneden.

Oppsigelse av barnehageplass må skje elektronisk på Oslo Kommune sine sider.

Det betales for oppsigelsestiden enten barnet benytter plassen eller ikke.

Oppsigelsen av barnehageplass må skje elektronisk.

§12 Åpningstider
Åpningstiden er fra kl 07.30 til kl 17.00 alle virkedager.

Påske: onsdag før skjærtorsdag er barnehagenes åpningstid fra kl.07:30 til kl.13:00

SiO Barnehage holder stengt 4 uker i juli.

SiO Barnehage har inntil fem planleggingsdager pr år. På disse dagene holder SiO Barnehage stengt.
Planleggingsdager skal varsles i god tid.


§13 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen og sammen med
samarbeidsutvalget skal det fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. (§4 i Barnehageloven)
Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Ved avstemming i
foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt
representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre
arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Det skal være minimum to,maksimalt fire representanter fra hver av gruppene foreldre/ansatte.
Styrer kommer i tillegg, har ikke stemmerett og fungerer som utvalgets sekretær.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er
viktige for foreldrenes forhold i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal vedta en årsplan for den
pedagogiske virksomheten.


§ 14 Verdiplan og årsplan
SiO Barnehage skal ha en felles verdiplan og det utarbeides en årsplan for den enkelte barnehage.
Verdiplanen og årsplan er overordnet pedagogisk styringsverktøy og gir rammer for virksomheten.
(§2 i Barnehageloven)


§ 15 Arealnorm
Leke – og oppholdsareal skal være ca. 4 kvm pr. barn.


§ 16 Taushetsplikt
Reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f gjelder tilsvarende.


§ 17 Politiattest
Ansatte i SiO Barnehage skal legge frem politiattest.


§ 18 Internkontroll
Det er utarbeidet et kvalitetsikringssystem for helse, miljø og sikkerhet etter Lov om barnehager og
forskrift om miljøretta helsevern.


§ 19 Endringer
Disse vedtektene kan endres av Hovedstyret i SiO etter innstilling fra Velferdstinget. Redaksjonelle
endringer foretas fortløpende av administrasjonen.


§ 20 Ikrafttredelse
Vedtektene trer i kraft fra 1. juli 2019

Makspris for opphold i SiO Barnehage er 3 050 kroner i måneden. Det serveres lunsj med redusert pris til alle studenter som betaler semesteravgift til SIO. Denne kostprisen er per i dag 250,- per måned. For andre er kostpengene 490,- per måned

Fra inntekt NOK    Til inntekt NOK Prosent / beløp
0559 166 6 %
559 166-Makspris NOK 3 050


Gratis kjernetid
Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. 
Fra 1.august 2019 omfatter gratis kjernetid 2, 3, 4 og – 5 åringer. Inntektsgrensen for å få gratis kjernetid er 566.100 kr. 

Studielån regnes ikke som inntekt. Les hva som er med i beregningen av husholdningens samlede årsinntekt på Oslo kommunes nettsider.

Frist for å søke redusert foreldrebetaling for nye søkere er 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned. For de som allerede går i barnehage: Søknad om redusert foreldrebetaling må leveres årlig og senest innen utgangen av juni.
Slik søker du.

Vil du vite mer?

Det faktureres på forskudd, og fakturadato er senest siste dag i måneden.

Forfallsdato er 12 dager etter mottatt faktura.

3 dager etter forfall vil det komme en påminnelse på sms.

7 dager etter forfall kommer det en purring uten gebyr.

15 dager etter forfall sendes saken til Modhi som sender inkassovarsel med gebyr.

Hos oss betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

Når du får tilbud om barnehageplass, vil du få beskjed på e-post. Kontrakten inngår du ved å trykke på linken som ligger i tilbudet og akseptere tilbudet. 

Barn som er tildelt plass, beholder barnehageplassen frem til skolestart selv om foreldrene ikke lenger er student.

Barnehagene våre har 2 måneders oppsigelse. Skal du si opp plassen, må du gjøre det her for at oppsigelsen skal være gyldig. Følg anvisning for å logge deg inn og foreta oppsigelsen. Husk å si opp før 1. eller 15 i måneden.