Q: Hva er det SiO ønsker å bygge i Blindernveien 6?
A: SiO ønsker å bygge 335 nye studentboliger i Blindernveien. Hyblene er planlagt bygget med høy kvalitet og med eget kjøkken og bad.

Q: Når skal SiO begynne å bygge?
A:. Vi håper på å sette i gang med byggingen i løpet av våren 2018.

Q: Hvor langt har prosessen kommet?
A: Etter den offentlige høringen har Plan- og Bygningsetaten (PBE) og SiO samordnet sine forslag til et felles forslag basert på de innspillene som kom under høringen. Det felles forslaget vil bli lagt ut på ny, begrenset, offentlig høring.

Q: Kommer dere til å lytte til naboenes innsigelser?
A: Vi avholdt et informasjonsmøte for naboene den 19. november 2014. På dette møtet fikk vi en rekke innspill som vi tok med oss videre. Den 16. juni 2016 ble det avholdt et nytt informasjonsmøte for naboer og andre berørte parter i forbindelse med at planen har blitt lagt ut på offentlig høring. PBE og SiOs felles forslag baserer seg på disse innspillene. 

Q: Hvor høyt/hvor mange etasjer blir det?
A: Basehøyden er foreslått til fem etasjer. I det komplette planforslaget er høyden er fra 16 til 12 på punkthuset.

Q: Hvor lang blir avstanden til Blindernveien 4?
Avstanden mellom Blindernveien 4 sin hovedfasade i øst og planforslaget er 25,4 m.

Q: Hvordan blir uteoppholdsarealene?
A: SiO ønsker å legge til rette for gode uteoppholdsarealer. I planen er det lagt inn uteoppholdsarealer på de laveste takene og på lokk mellom bebyggelsen. Solforholdene er gode, spesielt på takterrassene.

Q: Grønn rute?
A: Planforslaget sikrer forløpet av Grønn rute langs planområdet gjennom regulering av gang og sykkelveg med annen veggrunn-grøntareal på den ene siden av denne samt opparbeidelse av blå- grønn struktur for overvannshåndtering på den andre siden.

Grønn rute er en tur- og sykkelvei, som går i grønne omgivelser for syklister og fotgjengere. Turveien går mellom Sinsen og Skøyen

Q: Blir det barnehage også?
A: Barnehage har blitt lagt inn i planen. SiO vil bygge en studentbarnehage i tråd med kommunens pålegg.

Q: Hvor mange parkeringsplasser blir det?
A: Studenter kjører mye mindre bil enn andre grupper. For bil skal dekningen være 20 % av den til en hver tids gjeldende parkeringsnorm for studentboliger. Dette er lagt inn i planen. Til sammenligning er det på Kringsjå, Sogn og Bjølsen studentby kartlagt at 239 av 5500 (4,29 %) studenter har benyttet seg av parkeringsoblater. Disse studentbyer ligger et godt stykke utenfor Oslo sentrum og Universitetet i Oslo.

Q: Det bor mange skolebarn i nabolaget. Har dere regnet på trafikkøkningen?
A: Det følger mindre biltrafikk med studentboliger enn andre typer bygg. Vi vet at studenter foretrekker sykkel og kollektivtransport fremfor bil. Planforslaget tilrettelegger for dette. Vi har også sett på muligheten for å legge innkjøring slik at den bare krysser fortauet en gang, for å gjøre skoleveien mest mulig sikker for barna.

Q: Vil trærne bli berørt?
A: Utenfor planområdet ligger det en bevaringsverdig alm, den er i ivaretatt gjennom gjeldende regulering. Mange av trærne erstattes ved å plante en rad med trær langs Grønn rute.

Q: Hvordan påvirkes skyggeforholdene?
A: Sol og skyggeforhold for naboene har vært en viktig premiss for plasseringen av punkthusene i planforslaget. De er plassert og orientert slik at de gir minimale skyggevirkningene for naboene i sommerhalvåret.