SiO har planlagt nye studentboliger i Brenneriveien 11 sentralt på Vulkan.

Brenneriveien 11 har en unik beliggenhet ved Akerselva og er godt egnet for studentboliger. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet av flere SiO-tilknyttede læresteder som Arkitektur- og designhøgskolen, Westerdals ACT og Kunsthøgskolen, i tillegg til SiO Athletica. SiO ønsker å bygge 250 studentboliger i ny bebyggelse med næring i første og andre etasje. SiOs ambisjoner er å skape et høykvalitets studentboligprosjekt sentralt i Oslo tett på attraktive parkrom og urbane områder langs Akerselva. Ambisjonen er at prosjektet skal tilføre nærmiljøet kvaliteter gjennom å revitalisere byrommet mellom Ingensteds/Blå og Vulkan, samt oppgradere og tilgjengeliggjøre Akerselvas elvefront. SiO ønsker at området skal oppleves som aktivt, attraktivt og trygt for studentene og byens befolkning.

Utforming

All eksisterende bebyggelse rives. Det åpnes for forretningsvirksomhet, cafédrift o.l. i første etasje. Mot gatetunet i Brenneriveien sikres et allment tilgjengelig torg. Det skal tilrettelegges for opphold og næring langs hele  fasaden. SiO har tatt med naboenes ønske om å gjøre Brenneriveien i sin helhet til et gatetun. Langs Akerselva er det vist et grønt parkrom for opphold og aktivitet, samt en allmenn turvei langs Akerselvas vestside som i fremtiden skal forbinde Møllerveien og Vulkan med Blå og Ingens gate. Det skal etableres minst to gjennomgående passasjer gjennom bygningskroppen på bakkeplan. Disse skal være allment tilgjengelige forbindelser mellom Akerselva og Brenneriveien. Bygget består av flere bygningsvolum med ulik høyde. Bygningsvolumene trappes ned mot Akerselva og Blå (øst og syd), og opp mot Vulkan og Nedre Foss Park (nord). Elveskrenten med vegetasjon og trær opprettholdes slik den er i dag som en del av Akerselva miljøpark og reguleres som et friområde med hensynssone naturmiljø.

Bidrag til nærmiljø

Studentene er et positivt bidrag til nærmiljøet og byrommet. Studentene kan bidra til en positiv vitalisering av Brenneriveien og Akerselva, som øker trygghetsfølelsen i området. Vi mener også at det er positivt for området at det bygges nettopp studentboliger uten bilparkering da studentene stort sett vil bevege seg til fots eller med sykkel og kollektivtransport.

Miksen av utadrettede og sosiale funksjoner på gateplan legger til rette for økt aktivitet, tilbud og trygghet i området. Byggene i reguleringsforslaget skaper to tydelige plassdannelser; en studenthage mot elva og et torg mot Brenneriveien. De eksisterende trærne langs Akerselva vil gi en sterk karakter til uterommene mellom elva og bebyggelsen. Dette skaper et urbant og grønt byrom hvor studentene bl.a. kan lese og som naturlig nok også er tilgjengelige for allmennheten.

Plan og Bygningsetaten (PBE)  og SiO fremmet hvert sitt forslag til regulering av tomten. Forskjellen på de to forslagene var høyder og volum. Bystyret vedtok i juni PBEs forslag som vil gi rom for kun ca. 160-180 boliger SiO utreder nå mulighetene den vedtatte regulering gir og det er ventet at endelig beslutning om videre utvikling av prosjektet vil bli tatt før sommeren 2020.

Her kan saken følges på plan- og bygg sine nettsider.

Per september 2018 avventer vi politisk behandling. 

Her kan du laste ned en Q&A om Brenneriveien-prosjektet

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO

Illustrasjoner: A-Lab