Q: Hvorfor ønsker samskipnaden å bygge flere studentboliger på Kringsjå?

A:  Vi ønsker at enda flere studenter skal få tilgang på studentboliger. Våre anslag sier at vi mangler om lag 3000 boliger for å ta tilfredsstillende dekning i Oslo. Det er samskipnadenes samfunnsoppgave å sikre lik rett til utdanning og tilfredsstillende studentvelferd for landets studenter, og SiO har mål om å bygge 3000 nye studentboliger innen 2020.

Vi ser at det er gode muligheter for å utvikle området på Kringsjå. Ved å fortette allerede eksisterende bygningsmasse kan man gi plass til inntil 1500 nye studenthybler.

Området ligger godt til rette for utstrakt friluftsliv. Rundt Kringsjå er det mange anlegg for idrett, blant annet i forbindelse med Norges Idrettshøyskole, Nordberg skole, Kringsjå idrettspark og Lynbanen. Sognsvann med badeplasser, padling- og fiskemuligheter er rett nord for NIH og har trillesti rundt for rullestolbrukere. Det er god tilgang til turveier og stier ut i Marka og mot byen, og vinterstid er det kort vei til opparbeidete skiløyper og skøytebane på NIH.

 

Q: Hvor ønsker SiO å bygge?

A: Vi ønsker å fortette den allerede eksisterende bygningsmassen på Kringsjå studentby.  Byggingen vil skje mellom og til sammen med eksisterende bygg. I tillegg til å bygge på de eksisterende parkeringsplassene som ansees som overflødige. Se kart.

 

Q: Hvor mange bygg ønsker dere å etablere?

A: Vi ønsker en tyngre utnyttelse langs Sognsveien i øst, med punkthus i 9 etasjer i tillegg til lavere bygg på 3-8 etasjer. I nord mot NIH ønsker vi å en ny boligbebyggelse på 6 til 8 etasjer, vinkelrett mot dagens bebyggelse.  Mot vest ønsker vi en ny lavere bebyggelse på 3 til 6 etasjer. Dette er leiligheter som primært er tiltenkt par og barnefamilier.

 

Q: Kommer dere til å bygge høyere bygg enn de som eksisterer i dag?

A: Ingen bygg vil blir høyere enn dagens eksisterende bygningsmasse

 

Q: Er det planlagt et landemerke ved studentbyen?

A: Det er planlagt et landemerke ved adkomsten av studentbyen. Dette vil være studentbyens origo. Tårnet er planlagt til 9 etasjer. Avstand fra tårnet til nærmeste nabobygg vil være 87 meter. Slankheten i tårnet gjør at den ikke stopper utsyn fra de bakenfor og høyereliggende boligen i øst. De nye øvrige bygningenes plassering gir ikke slagskygge eller nevneverdig reduserte solforhold for naboskapet på noen sider.

 

Q: Vil barnehagene bli berørt?

A: Barnehagene vil bli beholdt, men lekearealene til de to studentbarnehagene «Klossen» og «Skogly» reorganiseres. Utearealene utvides og blir todelt til et område for små barn og et for store barn.

 

Q: Vil det være noen endringer knyttet til T-baneadkomsten?

A: Overgangen fra T-banen skal utformes som en del av atkomsten til Kringsjå studentby og knyttes til torget. Hovedatkomsten til T-banen markeres og får bedre belysning.

 

Q: Hva vil skje med parkeringsplassene?

A: Det er opparbeidet til sammen 504 parkeringsplasser på terreng i hele Kringsjå studentbys område inkludert Fjellbirkeland. Opparbeidete parkeringsplasser står i stor grad ubrukt. Tall fra 2014 viser at totalt 137 parkeringsoblater ble brukt i studentbyen.
Utfra behovsberegninger og sammenligninger i trafikkanalyse vil det være behov for totalt 270 parkeringsplasser inne på området ved ferdig utbygging.

 

Q: Vil planforslaget få noen konsekvenser for trafikkbildet?

A: Økningen i trafikk til Kringsjå studentby er anslått til ca. 142 i biltrafikkvekst i hverdagen og 912 personturer i kollektivtransport.