SiO har sendt inn forslag til ny reguleringsplan for Sognsveien 102.
Familieboligene som i dag er på Nordberg studentby i Sognsveien 102 har et behov for en betydelig opprusting for å kunne framstå som et tidsmessig tilbud for barnefamilier. SiO er i full gang med revitaliseringen av Kringsjå studentby med nye familieboliger, to barnehager og en barneskole er nærmeste nabo. Dette åpner for en fortetting og fornying av dagens boligmasse i Sognsveien 102.

SiO har avholdt en arkitekturkonkurranse og vinnerforslaget fra A-lab lykkes særlig i å kombinere god utnyttelse av tomten, og samtidig spille godt sammen med topografi og vegetasjon. Forslaget harmonerer godt med småhusbebyggelsen i området ved siden av og bevarer de fleste trærne på tomten fordi hovedvekten av bebyggelsen er plassert der eksisterende bebyggelse ligger. Bebyggelsen henvender seg tydelig til omgivelsene med en offentlig adkomstplass/torg, samtidig som det er en mer privatisert og rolig studenthage med mulighet for gode ute- og oppholdsareal for beboerne.

Det ble avholdt et nabomøte i SiOs lokaler den 21. august 2018. 
Referat kan du finne her. 

Et utkast til reguleringsplan er utarbeidet og sendt til Plan og Bygningsetaten sommeren 2019. Forslaget har vært ute på offentlig høring sammen med et alternativ utarbeidet av Plan- og bygningsetaten og et fremmet av Byantikvaren.

Det er kommet en rekke uttalelser til forslagene og disse bearbeides nå og SiO innarbeider deler av merknadene og vil sende inn et revidert forslag til Plan- og bygningsetaten. Etter at nytt komplett forslag er sendt inn vil saken bli sendt videre til politisk behandling med en frist på 16 uker.

SiO forventer at planen blir politisk behandlet i Bystyret i løpet av høsten 2020.

Byggestart blir tidligst høsten 2021 slik at byggene kan leies ut hele neste studieår.

Her kan saken følges på Plan- og bygningsetatens nettsider.

Illustrasjon: A-lab